Privacy beleid

Als rijschool staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens en in dit kader delen wij u het volgende mee.

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

1. Aard van de te verwerken persoonsgegevens
In het kader van erkende rijscholen dienen wij volgende persoonsgegevens te verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, biometrische gegevens (kopie e-id of paspoort), rijksregisternummer, geboorteplaats en geboortedatum, adres, ondernemingsnummer, nationaliteit, telefoonnummer, rijbewijsgegevens.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Rijschool Leppens. De maatschappelijke zetel is gelegen te Pelt, Herent 75 met als het ondernemingsnummer 0728.444.561.
De verantwoordelijke is ingeschreven bij het Departement Mobiliteit en Openbare werken onder erkenningsnummer 2826.01. Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht bij Rijschool Leppens via brief op het bovenstaande adres of via e-mail info@rijschoolleppens.be.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Rijschool Leppens
 • om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, met name inzake onderstaande Koninklijke besluiten:
  • KB 10 juli 2006
  • KB 11 mei 2004
  • KB 23 maart 1998

De in dit kader medegedeelde gegevens worden voor geen enkele andere doelstelling gebruikt, dan nodig voor de rijschool.

Overeenkomstig met hetgeen voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij U daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hij er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

4. Welke persoonsgegevens en van wie?
In het kader van de onder 3 vermelde doeleinden kunnen door ons kantoor volgende persoonsgegevens verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, biometrische gegevens (kopie e-id of paspoort), rijkregisternummer, geboorteplaats en geboortedatum, adres, ondernemingsnummer, nationaliteit, telefoonnummer, rijbewijsgegevens.
Het kantoor verwerkt enkel persoonsgegevens aangebracht door Uzelf.
De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder 3 vermelde doeleinden.
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

5. Ontvanger van gegevens
Overeenkomstig hetgeen voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en er uitdrukkelijk mee instemde.

Het kantoor doet beroep third service providers voor:

 • de inschrijving van de examens in de erkende examencentrums; dewelke u kunt raadplegen op www.goca.be/nl/p/examencentra
 • aan de gemeentelijke overheden voor de aflevering van het rijbewijs
 • bij de afgifte van het document RS013-1 (verandering van rijschool)
 • de bevoegde Minister of zijn gemachtigde (artikel 39§1 K.B. 11/05/2004)
 • de verwerking van de boekhoudkundige gegevens
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Het kantoor kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.

Het kantoor kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of de goederen van het kantoor, van haar klanten, van haar website.be en/of van U te verdedigen en/of te beschermen.

Het kantoor verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Veiligheidsmaatregelen
Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te voorkomen, heeft het kantoor procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld zowel inzake het verzamelen van deze gegevens als inzake hun bewaring.

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

7. Bewaringstermijn
Rijschool Leppens verwerkt je persoonsgegevens met de nodige technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat je gegevens veilig zijn bij Rijschool Leppens. In dit kader mogen wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we deze hebben ontvangen. Deze periodes zijn afhankelijk van het doeleinde waarvoor de gegevens worden gebruikt en het type van dienstverlening want sommige aspecten worden wettelijk bepaald. De gearchiveerde gegevens zijn beperkt toegankelijk.

8. Rechten van toegang, correctie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken
U hebt recht op toegang en de rechtzetting van de bedoelde persoonsgegevens, alsook op het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, alsook op het recht om niet geprofileerd te worden, en op kennisgeving van de veiligheidsgebreken.
Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u contact nemen met: Leppens Cindy

9. Klachten
Betreffende de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 december 2019.