Rijschool Reglement

REGLEMENT RIJSCHOOL LEPPENS

 1. De rijschool is overeenkomstig het KB van 11 mei 2004 erkend door het Departement Mobiliteit & Openbare werken en verbindt zich ertoe alle bepalingen van dit KB na te leven.
 2. Het tarief voor elke prestatie dat wordt aangerekend wordt op voorhand bekend gemaakt in het kantoor of op de website en maakt ook onderdeel uit van deze overeenkomst. Geen enkele prestatie die niet op voorhand is bekend gemaakt zal worden aangerekend.
 3. De leerling verbindt zich er toe alle nodige informatie te geven aan de rijschool om de juiste opleiding te kunnen krijgen en volgt de instructies en adviezen van de lesgever en kantoorbediende goed op.
 4. De rijschool heeft het recht om afspraken te annuleren of te verplaatsen in geval van overmacht of onderling overleg.
 5. De lesgever is in het bezit van de nodige brevetten van beroepsbekwaamheid en instructietoelating en volgt jaarlijks het opgelegde bijscholingsplan.
 6. De instructeur mag de praktijkles stopzetten, indien de richtlijnen niet opgevolgd worden.
 7. De rijschool is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke voorwerpen tijdens de lessen.
 8. Op het einde van je lessencyclus kan je een kopie verkrijgen van je lessenkaart binnen de 3 werkdagen op het kantoor van de rijschool.
 9. Het gebruik van stimulerende middelen of alcoholhoudende dranken voor of tijdens de les is verboden.
 10. Tijdens de lessen is het roken en gebruik van gsm niet toegelaten.
 11. Een attest voor aanvraag van het rijbewijs, voorlopig rijbewijs, attest voor theorie- of praktijkexamen, zal enkel worden afgeleverd na volledige betaling van alle lessen.
 12. Een praktijkles duurt 120 minuten, evaluatie inbegrepen, als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren.
 13. De leerling verbindt zich ertoe zich tijdig aan te melden voor de lessen. Als de leerling te laat zal zijn, moet hij de rijschool verwittigen. De lesgever zal steeds 15 minuten wachten op de afgesproken plaats. Is de leerling niet aanwezig, dan heeft de rijschool het recht deze les te annuleren en deze toch in rekening te brengen.
 14. Wat betreft wijziging, annulering of niet verwittigen van geplande afspraken, zowel lessen als examenbegeleiding dient men tijdig contact op te nemen met de rijschool op het nummer 0474/231874, en dit minstens 2 werkdagen voor de aanvang van de rijles en 5 werkdagen voor de aanvang van het examen.
 15. Minder dan 5 werkdagen voor het geplande examen wordt er 100% van de kosten van de afspraak aangerekend.
 16. Minder dan 2 werkdagen voor de geplande rijles wordt er 100% van de kosten van de afspraak aangerekend.
 17. Betalingen worden gedaan bij het vastleggen van de afspraken of ten laatste voor aanvang van de lessen theorie en praktijk.
 18. Facturen zijn contant betaalbaar. Mocht de verschuldigde factuur niet contant betaald worden, dan is van rechtswege een rente verschuldigd ad 1% per maand als tevens een vooraf overeengekomen schadevergoeding begroot op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 60.
 19. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van Hasselt.